Circular Inspiration Tour: Food Waste

De voordelen, uitdagingen en mogelijkheden voor bedrijven om het meeste uit voedselverspilling halen.

For English scroll down.

Om dieper in te gaan op de mogelijkheden van een circulair voedselsysteem, organiseren we samen met de provincie Noord-Holland een online circulaire inspiratietour waarbij we ‘langsgaan’ bij belangrijke spelers in de circulaire voedselketen. Samen bespreken we de voordelen, uitdagingen en mogelijkheden voor bedrijven om het meeste uit voedselverspilling halen.

Een circulaire economie voor voedsel bootst natuurlijke regeneratiesystemen na, zodat afval niet bestaat, maar in plaats daarvan grondstof is voor een andere cyclus. Organische hulpbronnen, zoals bijproducten van voedsel, zijn vrij van verontreinigingen en kunnen dus in de vorm van kunstmest worden teruggevoerd naar de bodem. Vóór deze fase van de cyclus kunnen veel bijproducten een toegevoegde waarde bieden in nieuwe voedingsproducten, stoffen voor de mode-industrie of zelfs als bron van bio-energie. Deze cycli regenereren levende systemen die zorgen voor hernieuwbare bronnen en de biodiversiteit ondersteunen.

Sprekers

Vermaat (horeca)

Vermaat loopt voorop op het gebied van circulaire horeca-innovaties. De op maat gemaakte cateringservice implementeert veel circulaire initiatieven in hun nieuwe Food Vision 2022, waarbij voedselverspilling wordt tegengegaan door te focussen op slimmere planning en creatieve manieren van serveren. Bijvoorbeeld door hun sinaasappelschillen en koffiedik weg te sturen om meer waarde toe te voegen aan organisch materiaal.

PeelPioneers (afvalinzamelaars)

PeelPioneers verwerken schillen tot functionele ingrediënten voor de voedingsindustrie. Citrusschillen zijn de grootste organische afvalstroom van horecabedrijven, zoals Vermaat, en zouden anders als afval worden verbrand. PeelPioneers zorgt ervoor dat niets van het fruit ongebruikt blijft en biedt tegelijkertijd een lokaal alternatief voor veel producten en bedrijven in de keten.

Lowlander (brouwerij)

Onze volgende stop in de tour laat zien hoe reststromen worden ingezet voor een nieuw product. Lowlander maakt heerlijke infusies voor hun bier door gebruik te maken van de essentiële oliën van PeelPioneers, samen met kruiden, specerijen en botanica. Hiermee bewijst Lowlander hoe bedrijven met voedselverspilling een ander – waardevol en smakelijk – product kunnen maken!

Bekijk deze korte video om de succesvolle keten in actie te zien!

Word lid van onze community op LinkedIn voor het laatste nieuws en evenementen over circulariteit in Noord-Holland!

Provincie Noord-Holland en Impact Hub Amsterdam werken samen om het circulaire ecosysteem in de provincie te versterken. Als onderdeel van deze samenwerking organiseren we diverse evenementen en gratis masterclasses.

——————————————-

A circular economy for food mimics natural systems of regeneration so that waste does not exist, but is instead feedstock for another cycle. Organic resources, such as food by-products, are contaminant-free and so can be cycled back to the soil in the form of fertiliser. By the time they reach this stage in the cycle, many by-products have also already provided additional value in new food products, fabrics for the fashion industry, or even as sources of bioenergy. These cycles regenerate living systems, such as soil, which provide renewable resources and support biodiversity.

In our effort to push forward a circular economy with the Province of Noord-Holland, we’ll be hosting an online inspiration tour event with some of the key players in a circular food chain. Together, we’ll discuss the benefits, challenges and potential for businesses that make the most of food waste.

Speakers

Vermaat (horeca)

are pioneers in the field of circular catering innovations. The tailor-made catering service implements many circular initiatives in their new Food Vision 2022, combating food waste by focusing on smarter planning and creative methods of serving. For example, sending off their orange peels and coffee-grounds to add further value to organic matter.

PeelPioneers (waste collectors)

process peels into functional ingredients for the food industry. Citrus peels are the largest organic waste stream from catering businesses, such as Vermaat, and would otherwise be incinerated as waste. PeelPioneers ensure that none of the fruit remains unused, while providing a local alternative for many products and companies in the chain.

Lowlander (brewery)

Our next stop on the circular tour shows you how this works! Lowlander makes delicious infusions for their beer by using the essential oils made by PeelPioneers, along with herbs, spices and botanics. In this way, Lowlander proves how businesses can give another – valuable and tasty – life to food waste!

Watch this to see the successful upscaled chain in action!

For the latest news and events on circularity in Noord-Holland, join our community on LinkedIn!

The Province of Noord-Holland and Impact Hub Amsterdam are working together to strengthen the circular ecosystem in the province. As part of this collaboration, we organize various events and free master classes.

The event is finished.